گنجهای پنهان
واحدهای اقتصادی فراموش شده گناباد

شرایط کنونی جامعه اقتضا میکند،ظرفیتهای مبتنی براقتصاد محلی موردشناسایی واحیا شود واتفاقا یکی ازمحورهای مهم اقتصادمقاومتی توجه به منابع وامکانات محلی است. باغ وباغداری درصورت مهیا شدن شرایط می تواندزمینه ایجادثروت واشتغال راداشته باشد.

 

baghdari

 

واحدهای اقتصادی فراموش شده (گنجهای اقتصادی پنهان ) ابوالقاسم شفیعی عضوهیئت علمی دانشگاه آزاد-واحدگناباد
        یکی ازمهم‌ترين اهداف راه اندازی کسب وکارهای مختلف (اعم از توليدی یا خدماتی) كسب درآمد است. همين هدف دركليه فعاليت‌هاي اقتصادی مدنظر تولیدکنندگان قراردارد.

 

واحدهای باغی شهرستان گناباد ازجمله واحدهای اقتصادی هستند که ظرفیت ایجاد ارزش وفرصتهای شغلی مناسبی را دارا میباشند .ازآنجائیکه واحدهای باغی درشهرستان گناباد بصورت سنتی اداره وباهدف اقتصادی مدیریت نمیشود.درنتیجه انگیزه  اقتصادی دراداره باغهای سنتی شهرستان وجود ندارد.

 

خرده مالکی ونگاه معیشتی  باغداران سبب شده که باغداری بعنوان یک کسب وکارسودآورومحرک کارآفرینی واشتغال جایگاه مناسبی درارزش آفرینی اقتصادی اجتماعی نداشته باشد.شرایط کنونی جامعه اقتضا میکند،ظرفیتهای مبتنی براقتصاد محلی موردشناسایی واحیا شود واتفاقا یکی ازمحورهای مهم اقتصادمقاومتی توجه به منابع وامکانات محلی است. باغ وباغداری درصورت مهیا شدن شرایط می تواندزمینه ایجادثروت واشتغال راداشته باشد. 

 

زیرساختهای فیزیکی موجوداین واحدهای اقتصادی درشهرستان توانایی وظرفیت مناسبی برای ایجاد فرصتهای کسب وکارهای مبتنی برتواناییها ومهارتهای مردم رادارد. اقتصادی کردن باغات شهرستان گنابادطی فرایندی با کمک صاحب نظران ،متولیان کشاورزی ومالکان وهمچنین ایجادزیرساختهای مانندراه اندازی بازارروز محصولات کشاورزی بومی درمراکز دهستانها امکان پذیرمیباشد.

 


یکی ازپیش نیازهای مهم ،ایجاداین فرهنگ که محصولات باغی بایدومیتواندبه فروش برسد .

 

دوم تسهیل درامر فروش وسایرمواردپیشنهادی:

 

1-کمک مستشاری کارشناسان کشاورزی درفرایندکاشت داشت وبرداشت

 

2-کمک مستشاری درخصوص نوع محصول وبازاریابی وایجادبازار

 

3-روشی اندیشیده شودکه واحدهای باغی را برای اولین باردرکشوروبصورت پایلوت بعنوان یک واحداقتصادی قبول کنیم وجایگاه اجتماعی باغدارارتقا پیدا کرده وبعنوان شغل پذیرفته میشودودرنهایت گرایش به این حرفه افزایش خواهدیافت.

 

4-کمک درایجادوطراحی باغهای جدید وبازطراحی باغهای موجود درجهت اقتصادی شدن  

 

5-موظف شدن جهادکشاورزی برای طراحی یک باغ الگویی باهدف اقتصادی

 

6-تلاش درجهت ساماندهی آبهای موردنیازباغهای موجودوایجادی

 

7-حمایتهای سازمانی ومالی ومستشاری ازباغ وباغداری8-ارتقاکیفیت محصولات بطوریکه پسندبازارباشد

 

9-تولیدبااهداف چهارگانه ذیل:

 


الف: صدور به بازارهای محلی برای مصرف تازه

 

ب: صدور به بازارهای دور دست برای مصرف تازه

 

پ: ارسال به كارخانه‌های كنسروسازی و ميوه خشك كنی

 

ت: نگهداری در انبار و ارسال به بازار در فصل كمبود و گرانی برای دستيابی به سود بيشتر.


طبیعتا هرکدام ازاهداف فوق فرایندتولیدخاصی رامی طلبد.

 

ابوالقاسم شفیعی - عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی گناباد

 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی