جناب مدير بي کفايت چسپيده به ميز وآقاي به اصطلاح کارشناس، چرا وضع چنين است؟
کوتوله فکري ،سياسي و مديريتي
کوتوله هاي فکري

سلسله مقالاتي تحت عنوان کوتوله فکري ،سياسي و مديريتي به تجزيه وتحليل اخبار نابساماني هاي اقتصادي،اجتماعي،فرهنگي،سياسي و. . .درحوزه هاي مختلف زندگي اجتماعي درسطح منطقه اي وملي با هدف ارتقاء سطح فرهنگ عمومي مي پردازد .اميداست باتشريک مساعي ومشارکت گسترده شماعزيزان در اين سلسله مباحث بتوانيم با کمک همديگر انديشه وفرهنگ نقدو نقد پذيري رادرجامعه ارتقاء ببخشيم که نتيجه آن تحول درنگاه آحاد مردم به مسائل ومشکلات پيراموني ونهايتاً امر به معروف ونهي از منکر مي باشد واصلاح امور مردم پي آمد آن خواهد بود انشا الله.

چند ماهي است که هر ازگاهي خبري ازاعتراض دامداران ودست اندرکاران آن در رابطه با يارانه پرداختي به دامداران توليد کننده شير درسايت هاي خبري شهرستان منتشر مي شود. حال با توجه به اين نابساماني واين يک مشکل از ، هزاران مشکل مردم، به تحليل ريشه اين مشکل از منظري ديگر مي پردازم.

روزي از روزها يکنفري باکمان اره درحال بريدن قفل مغازه اي بود.بنده خدائي ساده انديش از آنجا مي گذشت .پرسيد آيا شما درحال چه کاري هستيد .؟جواب داد .دارم باکمانچه آهنگ مي نوازم.! بنده خداي ساده انديش گفت :اين چگونه آهنگيست که صدايش به گوش نمي رسد.؟جواب داد.صداي اين آهنگ فردا شنيده مي شود.

وضع موجود ما بي شباهت به مثال بالا نيست .اين يک اصل است که، گندم ازگندم برويد جو زجو. ما نتيجه گذشته ها وگذشتگان هستيم . وضع نابسامان امروزما نتيجه تصميم گيري وبرنامه ريزيهاي غلط گذشته است . روزي که برنامه ريزان وطراحان ، براي طراحي محورهاي توسعه شهرستان گناباد برنامه ريزي مي کردند .اصولاً، به مزيت هاي منطقه ما توجه نکردند وشروع به توسعه دامداري سنگين نمودند وآنهم از نوع شيري.! يکنفر از آقايان مديران وبرنامه ريزان يکي دو دهه گذشته درفرمانداري وجهاد کشاورزي گناباد بيايد وبه اين سوال ما جواب بدهد که، شهرستان گناباد چه مزيتي اعم از مزيت نسبي يا مزيت مطلق در دامپروري وخصوصاً دامداري صنعتي سنگين دارد؟ که شما آقايان به اصطلاح کارشناس؛ سرمايه وجواني يک نسل ازمردم زحمتکش ونجيب گناباد را هدر داديد وحالا به جائي رسيده ايم که بايستي تمام علوفه ونهاده هاي دامپروري اعم از کاه وجو ، ذرت، سبوس ،کنجاله سويا و . . . را براي تهيه خوراک دام از نقاط ديگر بياوريم وشير توليد کنيم و درنقطه سربه سر هم نباشيم وزيان بدهيم . آيا توليد علوفه وخصوصاً کاه توليدي شهرستان جوابگوي چند وعده چند ده هزار دام سنگين موجود درگناباد را دارد آيا مي توانيد، فقط نياز يک هفته دامداران منطقه را ازتوليدات کشاورزي منطقه گناباد تامين نمائيد؟ شايد درجواب بگوئيد ،ما درشرايط ترسالي ودوراني اين طراحي راانجام داده ايم که توليدات کشاورزي منطقه خوب بوده است. اين دليل شما هم قابل قبول نيست ومردود است. چونکه درشرايط ايده آل هم تمام توليدات کشاورزي منطقه جوابگوي يکماه مصرف دام هاي ما رانداشته است. از اين هم که بگذريم ،تازه مشکل حادتر ومهمتر ازاين موضوع بازاريابي وفروش محصول خام يعني شير مي باشد؛ محصول عمده اين صنعت يعني 75٪ شير توليدي را به صورت خام وفراوري نشده به نقاط ديگر کشور مي بريم وبعد از چندين ماه پول آن رابامنت به توليد کننده ما مي دهند . آيا اين جهت گيري و وانتخاب درست بوده است .شما ازاين خبط ها واشتباهات فاحش دراين حوزه ها کم نداريد. مثلاً مرغداري ها و. . . هم از اين قاعده مستثني نيستند آيا دادن مجوز هزاران دامداري کوچک وبزرگ ومرغداري و. . . درمنطقه اي که هيچ مزيتي دراين امور نداشته وندارد درست بوده است ؟

جناب مدير بي کفايت چسپيده به ميز وآقاي به اصطلاح کارشناس، چرا وضع چنين است؟ بسياري ازشماآقايان که عنوان مدير ،رئيس و کارشناس ارشد وغيره را يدک مي کشيد ، ولي گويا اطلاعات بين رشته اي تان در حدآبپاش به پائين است. اکثريت قاطع شما، فقط به فکر روز را شب کردن وايجادسابقه خدمت براي خود وآخر ماه ،گرفتن حقوقهاي مفت چند ميلوني هستيد.شمااصلاً به بدبختي توليد کننده بي پناه در هيچ صنعت ودرهيچ حوزه اقتصادي توجهي داريد.؟ شما چه مي دانيدکه ،براي آوردن يک ريال سرمايه غيربومي به منطقه گنابادمسئولين تراز اول شهرستان درادوار مختلف؛ هزاران منت کشي وخواري وذلت را به جان خريده اند تا سرمايه گذار وسرمايه اي را به منطقه بياورند ولي شمائيکه عملکردتان شترمرغ صفتانه است ونه مدبرانه ودراندازه هاي جمهوري اسلامي، در ادارات وسازمانهاي مختلف ،که فهرست بلند بالائي ازنام هاي بي مسما را اختيار کرده ايد چرا با عملکرد غير مسئولانه، سرمايه گذار وسرمايه هاي بومي رافراري مي دهيد.شما کار رابجائي رسانده ايد که همه سرمايه گذاران بومي گناباد به فکر سرمايه گذاري درهمه نقاط کشورهستند؛ الاگناباد. شماکوتوله هاي سياسي ومديريتي وکارشناسي درزمان گذشته ودرحال حاضر با ندانم کاري هاي خود ذهنيت مردم گناباد را براي کارهاي مشارکتي وسهامي خراب کرده ايد. شما بي کفايت هاي نان به نرخ روز خور، کار را به آنجا رسانده ايد که اعتماد عمومي مردم رانسبت به هرگونه کارمفيد وتوليدي ومناسب به حال مردم ومملکت سلب نموده ايد. چرا پروژه هاي راهبردي شهرستان گناباد مثل سيمان وکاشي و . . .که مواد اوليه آن به وفور درمنطقه موجود است وبازار هدف محصولات توليدي اين صنايع درداخل وخارج کشور به راحتي دردسترس است ، بايستي بدون سرمايه گذار باقي بماند،چرا؟

چرا نمي توانيم 10درصد مردم منطقه رابراي سرمايه گذاري مشارکتي وسهامي دراين طرح ها کليدي وسرنوشت ساز بسيج کنيم . بخش اعظم وضع موجود ناشي از عملکرد غلط شما درگذشته بوده وهست . بطور مثال درحوزه مشکلات مالياتي ،شما کارگزاران مالياتي چقدر به نقاط ضعف سيستم خود آشنائي داريد وچرا به دنبال رفع عيوب ونقايص عملکرد سيستم خود نيستيد. اگر شما از يک دانش آموز ابتدائي که درسش رابه خوبي فراگرفته باشد، بپرسيدکه ، مثلاً چرا تعداد موشهاي اين منطقه زياد تراز حد معمول است ؟درجواب خواهد گفت .ياگربه هاي اين منطقه همگي مرده اند ويا اينکه گربه ها با موش ها ساخت وپاخت کرده اند! ويا. . .

◊ عدم شناسائي موديان مالياتي که دراقتصاد زيرزميني وبه اصطلاح زيرپله اي فعاليت مي کنند .

◊ فرارمالياتي اکثريت موديان بخش هاي انگلي اقتصاد،مانند دلالي، واسطه گري،سفته بازي، وکارهاي خدماتي غير مفيد اقتصادي.

◊ نگرفتن ماليات کافي ومتناسب از برخي موديان درصنوفي که درآمدهاي ميلياردي دارند وباحيله ها وترفندهاي مختلف از پرداخت ماليات متناسب خود فرارمي کنند.

ادامه مطلب درآينده