25 رکورد جهانی شیطان !


   

ركوردهاي شيطان


 شيطان، نخستين كسى بود كه بعضى كارها را مرتكب شد و پيش از او كسى آنها را انجام نداده بود. و آنها از اين قرارند:

1- اولين كسى كه قياس نمود و خود را از حضرت آدم عليه السلام برتر و بالاتر دانست و گفت : من از آتشم و او از خاك در حالى كه آتش از خاك بالاتر است .

2- اولين كسى كه در پيشگاه با عظمت الهى تكبر نمود و به دستور خالق خود عمل نكرد.

 3- اولين كسى كه كه معصيت و نافرمانى خدا را كرد و آشكارا با او مخالفت نمود.

4- اولين كسى كه به دروغ گفت : خدا گفته از اين درخت نخوريد، چون درخت جاويد است و اگر كسى از آن بخورد تا ابد زنده مى ماند و با خدا شريك مى شود.

5-  اولين كسى كه كه قسم به دروغ خورد و گفت : من شما را نصيحت مى كنم .

6-  شيطان اولين كسى است كه صورت هاى مجسمه و بت را ساخت

 7- اولين كسى كه نماز خواند و يك ركعت آن چهار هزار سال طول كشيد.

 8- اولين كسى كه كه غنا و آواز خواند ، همان زمانى كه آدم عليه السلام از درخت نهى شده خورد.

 9- اولين كسى كه نوحه خواند و گريست ؛ چون او را به زمين فرستادند، به ياد بهشت و نعمتهاى آن نوحه و گريه كرد.

 10- اولين كسى كه لواط كرد آنگاه كه به ميان قوم لوط آمد.

 11 - اولين كسى كه دستور ساختن منجنيق را داد تا حضرت ابراهيم عليه السلام را با آن در آتش اندازند.

 12- اولين كسى كه دستور ساختن نوره را در زمان حضرت سليمان داد ، براى اين كه موهاى اضافى پاى بلقيس پادشاه سبا را از بين ببرند.

13-  اولين كسى كه دستور ساختن شيشه را داد تا حضرت سليمان عليه السلام آن را روى خندق گذارد و بلقيس را آزمايش كند.

 14- اولين كسى كه عبادت و بندگى او ، فرشتگان را به تعجب در آورد

15-  اولين كسى كه به خداى خود اعتراض كرد.

 16- اولين كسى كه شبيه شدن به ديگران را مطرح و مردم را به آن تشويق كرد.

 17- اولين كسى كه كه سحر و جادو كرد و آن دو را به مردم ياد داد.

 18- اولين كسى كه براى زيبايى ، زلف گذاشت .

19-  اولين كسى كه نقاشى كرد و چهره كشيد.

 20- اولين كسى كه آتش حسدش شعله ور شد.

 21- اولين كسى كه به ناحق مخاصمه و جدال كرد.

22- اولين كسى كه خداى تعالى به او لعنت نمود و از ناراحتى فرياد كشيد.

23-  اولين كسى كه به خدا كفر ورزيد.

24-  اولين كسى كه گريه دروغى نمود.

25-  اولين كسى كه عبادت و خلقت خود را ستود.