هنوز هم احساس ها زنده اند

برای اولین بار در شهرستان یک شرکت تهرانی اسپانسر یکی از تیم های شهرستان شد.

در پی در خواست یکی از اهالی فوتبال دوست روشناوند از مدیر سایت اموزش در سنامه  برای بر عهده گرفتن اسپانسرینگ تیم استقلال روشناوند.مدیر این وب سایت بدون لحظه ای شک و تردید حرف این جوان را پذیرفت و بر خلاف بسیار از کسانی که با هیاهو کار خیر انجام می دهند،اسپانسرینگ تیم استقلال روشناوند را بدون اینکه حتی اعضای تیم را بشناسد و فقط برای رضای خدا بر عهده گرفت و در قدم اول تعداد12 دست لباس ورزشی برای این تیم از شهر تهران ارسال کرد.

در تاریخ ورزش گناباد که همیشه تیم ها با مشکل مالی دسته و پنجه نرم می کردند.گرفتن اسپانسر ان هم از پایتخت کشور امری بی سابقه بوده و با تلاش های این جوان دلسوز اهل روشناوند امکان پذیرفته است .

پس باید باور داشته باشیم هنوز وجدان هایی هستند که بیدارند