500 هزار مرده تا كنون 900 ميليارد تومان يارانه گرفته اند

 

بدون شرح

 

tanz-yarane