از روز گذشته آغاز شد
اولین معامله قراردادهای آتی سکه تحویل فروردین